In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ผลการประชาพิจารณ์

ลิงค์รวม


โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต

ผลการปฏิบัติงาน นายก

ผลงานโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ข้อกฎหมายเทศบาล

 

สอบราคา / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง ปีงบประมาณ 2560

 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหน้าพลับพลา

 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนมหาราช

 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนท่าเรือ

 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเหมทานนท์

 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ebidding)

 เดือน พฤศจิกายน 2560

           - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
                  ด้วยวิธีประกวดราคาอเเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เดือน ตุลาคม 2560

เดือน กันยายน 2560
เดือน สิงหาคม 2560 

              - สอบราคาจ้างปรับปรุง ถนนมหาราช
เดือน กรกฎาคม 2560

             - สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภายในห้องจำหน่ายสินค้าที่ระลึกพิพิธภัณฑ์ลูกปัด ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่
เดือน มิถุนายน 2560
              - สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณควนม้าตั้ง
เดือน พฤษภาคม 2560
             - ประมูลจ้างเพื่อจัดหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังไฟฟ้าเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
              - สอบราคาจ้างก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินไปจุดชมวิวสวนพฤกษาสวรรค์

เดือน เมษายน 2560
              - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาโค้งเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 2 กับอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
              - สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยนาสร้างโบสถ์
              - สอบราคาซื้อครุภัรฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง)

เดือน มีนาคม 2560

               - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดหน้าอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
              - สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ
              - ประมูลจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมทาง (ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
              - สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารล็อบบี้บริการนักท่องเที่ยวและก่อสร้างศาลานั่งพักผ่อน (สวนพฤกษาสวรรค์)
              - สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนอุตรกิจ (ข้างป้อมตำรวจ)
              - แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฯ 
              - สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 50 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 
              - สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
              - สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพิ้นหรือแขวนพร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรมอันดามัน

         - ประมูลจ้างเพื่อจัดหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เดือน มกราคม 2560
              - ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์
              - ประมูลจ้างปรับปรุงถนนมหาราช,ถนนนาเตย และถนนจันทร์จรัสเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
              - ประมูลก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เดือน ธันวาคม 2559

             - สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานำาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน              
             - การเปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองกระบี่ จำนวน 2 รายการ
เดือน พฤศจิกายน 2559             

             - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังห้องใต้อาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
             - สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
             - สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนใต้อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
             - สอบราคาจ้างเหมาครูชาวต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
        -ประมูลจ้างเพื่อจัดหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
             - ประมูลจ้างปูพื้นยางเพื่อฝังกลบขยะชุมชน บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
             - สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดหอศิลป์อันดามันและศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

เดือน ตุลาคม 2559

             - สอบราคาจ้างเหมาครูชาวต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
             - สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
             - สอบราคาจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)สำหรับนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกระบี่
     ประกาศยกเลิกประกาศ การประมูลทรัพย์สินของเทศบาล จำนวน 2 รายการ
             -อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณท่าเทียบเรือคงคา
             -อาคารห้องน้ำ - ห้องส้วมใกล้ป้อมตำรวจหน้าเมืองกระบี่พร้อมพื้นที่จอดรถยนต์


สอบราคา / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง ปีงบประมาณ 2559

เดือน กันยายน 2559               

              - สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดมหาราช
              - กำหนดถนนและบริเวณเพื่อเป็นที่จอดยานยนต์
              - การเปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองกระบี่ จำนวน 2 รายการ
              - สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่
              - สอบราคาจ้างเหมากวาดขยะในถนนสาธารณะและทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
                เขตพื้นที่ ๑ เขตพื้นที่ ๒ เขตพื้นที่ ๓ เขตพื้นที่ ๔ เขตพื้นที่ ๕ เขตพื้นที่ ๖
              - ประมูลจ้างเพื่อจัดหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
                เป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เดือน สิงหาคม 2559
เดือน กรกฎาคม 2559

               - สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามเทนนิส สวนสาธารณะธารา ช่วงที่ 2
เดือน มิถุนายน 2559               

              - สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาล๔ มหาราช
              - ประมูลจ้างปรับปรุงถนนคุณแม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เดือน พฤษภาคม 2559               

              - ตารางปรับปรุงถนนมหาราช ซอย 52 ช่วงปลาย
              - สอบราคาจ้างเหมาจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามัน
              - โครงการจัดแสดงภาพวานดและปฏิบัติการสร้างงานศิลป์ ศิลปะ สีน้ำ เอเชีย

เดือน เมษายน 2559               

              - สอบราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนกระบี่ ซอย ๒๖ (แสงประทีป)
              - สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนกระบี่ ซอย ๑๓ (นาทราย)
              - สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า โรงเรียนเทศบาล๓ ท่าแดง
              - สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

เดือน มีนาคม 2559     

               - สอบราคาปรับปรุงถนนมหาราช ซอย 35 (ซอยรวมช่าง)

               - ประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำถนนอุตรกิจ บริเวณหน้าวัดโภคาจูฑามาตย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เดือน กุมภาพันธ์ 2559

              - ประมูลจ้างปรับปรุงถนนคุณแม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
              - สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารจาจุรี ของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
              - ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
              - สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 18 เครื่อง
เดือน มกราคม 2559
              - สอบราคาจ้างเหมาครูชาวต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
              - ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4มหาราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
              - ประมูลจ้างก่อสร้าง ถนนคุณแม่ ซอย 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
              - สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ
เดือน ธันวาคม 2558

              - สอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนนกระบี่ ซอย 44 (ประทุมทิพย์)
              - สอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนนกระบี่ ซอย 61
              - สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบบทีวีวงจรปิดแฟลตเทศบาลเมืองกระบี่ ) พร้อมติดตั้ง 
              - สอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
              - สอบราคาจ้างเหมากวาดขยะในสวนสาธารณะและทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เขตที่ 1
              - สอบราคาจ้างเหมากวาดขยะในสวนสาธารณะและทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เขตที่ 2
              - สอบราคาจ้างเหมากวาดขยะในสวนสาธารณะและทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เขตที่ 3
              - สอบราคาจ้างเหมากวาดขยะในสวนสาธารณะและทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เขตที่ 4
เดือน พฤศจิกายน 2558
              -  ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
              -  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
              -  ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
              -  ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
              -  สอบราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮมาส สูง 20 เมตร  จำนวน 2 ต้น
              -  สอบราคาจ้างปรับพื้นที่ถมดินที่ดินราชพัสดุ เลขที่ กบ.346(บางส่วน)
              -  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
              -  สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณหน้าเมืองกระบี่ 

 เดือน ตุลาคม 2558

              -  สอบราคาจ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช 
              -  สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่หน้าประติมากรรมไม้มะหาด
              -  ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

biennle

วารสารเทศบาลเมืองกระบี่

 

การป้องกันการทุจริต