คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

 

 แผนก่อสร้างผนังกั้นดินด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

 แผนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) (เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

 แผนก่อสร้างหอศิลป์ เทศบาลเมืองกระบี่

 เผยแพร่แผนผนังกั้นดินด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนนาเตย ซอย 2

 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

 เปลี่ยนแปลงแผน ก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำ ถนนกระบี่ ซอย 28

 เปลี่ยนแปลงแผน ก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนนภาจรัส ซอย 1

 เปลี่ยนแปลงแผน ก่อสร้างที่ทำการชุมชนโภคาสามัคคี

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ

 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างที่ทำการชุมชนโภคาสามัคคี

 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง
                - โครงการก่อสร้างถนนศฤงคารพัฒนา ซอย 2

 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยหอศิลป์อันดามัน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนมหาราช ซอย 22

 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเจ้าคุณ 2

 โครงการก่อสร้างถนนรอดบุญ ซอย 2

 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

กรกฎาคม

 

 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อโครงการ ก่อสร้างถนนศรีพังงา ซอย 8

 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 55

มิถุนายน

 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 5 รายการ

 แผนโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลพร้อมหลังคารถบรรทุก

 แผนการจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามัน (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์และจัดแสดงภาพวาดศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติ ครั้งที่ 3

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งตู้ MDB ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนกสรจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลพร้อมหลังคารถบรรทุก

 ซ่อมแซมอาคารเรียน 3 ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลพร้อมหลังคารถบรรทุก 

 แผนการจัดซื้อโครงการปรับปรุงทางเดินออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะธารา 

 แผนการจัดซื้อโครงการปรับปรุงถนนท่าเรือ 

 แผนจัดซื้อโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเมืองเก่า ซอย5
                แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนปานุราช ซอย 6

 แผนปรับปรุงถนนหุตางกูร ซอย1
                โครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 44 ช่วงปลาย
                โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณควนม้าตั้ง

ปี พ.ศ. 2561

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)(เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงภายในห้องทะเบียนราษฎร

 - จ้างก่อสร้าง (เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม) อาคารเรียน 3 ชั้น 12 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
                - ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน
                - จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
                - จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสุดมงคลและห้องประชุมสองคาบสมุทร
                - โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ สวนสาธารณะธารา

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์สวนสาธารณะธารา

 ซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน (ชั้นลอย)ตลาดสดมหาราช

 จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)(เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

 ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 10 รายการ

 ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 9 รายการ

 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน

 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

 ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) (เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นระหว่างอาคารA และอาคาร C ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 2

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 2

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
               - โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 
               - โครงการจ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช 
               - จ้างเหมาทำความสะอาดหอศิลป์อันดามันและศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

 จ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช               

 แผนจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสุดมงคลและห้องประชุมสองคาบสมุทร 

 แผนก่อสร้าง ถนนเกียรติกุล ซอย 2 แยกขวา
                แผนโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 46
                แผนโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 37
                แผนโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยปิติ
                แผนโครงการติดตั้งตู้ MDB ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จำนวน 1 ตู้
                แผนโครงการอาคารโรงอาหาร รร. ท.3 ท่าแดง
                แผนโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งทางเดิน รร.ท 4 มหาราช
                แผนโครงการก่อสร้างหลังคาโค้ง รร. ท.1 ตลาดเก่า
                แผนก่อสร้างและติดตั้งป้ายชื้อถนนและซอยในเทศบาล
                แผนปรับปรุงภายในห้องทะเบียนราษฎร์
                แผนจัดซื้อเครื่องห้องประชุม
                แผนโครงการก่อสร้างถนนห้วยน้ำแดง ซอย 6
                แผนโครงการก่อสร้างถนนศรีตรัง ซอย 12
                แผนโครงการก่อสร้างถนนวัชระ ซอย 19 พร้อมคูระบายน้ำ(ทางเข้าหมู่บ้านรุ่งทิพย์)
                แผนโครงการก่อสร้างถนนพัฒนากูล ซอย 4
                แผนโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 47
                แผนปรับปุงถนนท่าเรือ
                แผนปรับปรุงถนนเหมทานนท์
                แผนปรับปรุงถนนเมืองเก่า
                แผนปรับปรุงถนนหน้าพลับพลา
                แผนปรับปรุงถนนมหาราช