แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
               - โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 
               - โครงการจ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช 
               - จ้างเหมาทำความสะอาดหอศิลป์อันดามันและศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

 จ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช               

 แผนจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสุดมงคลและห้องประชุมสองคาบสมุทร 

 แผนก่อสร้าง ถนนเกียรติกุล ซอย 2 แยกขวา
                แผนโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 46
                แผนโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 37
                แผนโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยปิติ
                แผนโครงการติดตั้งตู้ MDB ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จำนวน 1 ตู้
                แผนโครงการอาคารโรงอาหาร รร. ท.3 ท่าแดง
                แผนโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งทางเดิน รร.ท 4 มหาราช
                แผนโครงการก่อสร้างหลังคาโค้ง รร. ท.1 ตลาดเก่า
                แผนก่อสร้างและติดตั้งป้ายชื้อถนนและซอยในเทศบาล
                แผนปรับปรุงภายในห้องทะเบียนราษฎร์
                แผนจัดซื้อเครื่องห้องประชุม
                แผนโครงการก่อสร้างถนนห้วยน้ำแดง ซอย 6
                แผนโครงการก่อสร้างถนนศรีตรัง ซอย 12
                แผนโครงการก่อสร้างถนนวัชระ ซอย 19 พร้อมคูระบายน้ำ(ทางเข้าหมู่บ้านรุ่งทิพย์)
                แผนโครงการก่อสร้างถนนพัฒนากูล ซอย 4
                แผนโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 47
                แผนปรับปุงถนนท่าเรือ
                แผนปรับปรุงถนนเหมทานนท์
                แผนปรับปรุงถนนเมืองเก่า
                แผนปรับปรุงถนนหน้าพลับพลา
                แผนปรับปรุงถนนมหาราช