แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

 - จ้างก่อสร้าง (เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม) อาคารเรียน 3 ชั้น 12 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
                - ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน
                - จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
                - จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสุดมงคลและห้องประชุมสองคาบสมุทร
                - โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ สวนสาธารณะธารา

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์สวนสาธารณะธารา

 ซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน (ชั้นลอย)ตลาดสดมหาราช

 จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)(เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

 ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 10 รายการ

 ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 9 รายการ

 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน

 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

 ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) (เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นระหว่างอาคารA และอาคาร C ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 2

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 2

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
               - โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 
               - โครงการจ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช 
               - จ้างเหมาทำความสะอาดหอศิลป์อันดามันและศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

 จ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช               

 แผนจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสุดมงคลและห้องประชุมสองคาบสมุทร 

 แผนก่อสร้าง ถนนเกียรติกุล ซอย 2 แยกขวา
                แผนโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 46
                แผนโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 37
                แผนโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยปิติ
                แผนโครงการติดตั้งตู้ MDB ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จำนวน 1 ตู้
                แผนโครงการอาคารโรงอาหาร รร. ท.3 ท่าแดง
                แผนโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งทางเดิน รร.ท 4 มหาราช
                แผนโครงการก่อสร้างหลังคาโค้ง รร. ท.1 ตลาดเก่า
                แผนก่อสร้างและติดตั้งป้ายชื้อถนนและซอยในเทศบาล
                แผนปรับปรุงภายในห้องทะเบียนราษฎร์
                แผนจัดซื้อเครื่องห้องประชุม
                แผนโครงการก่อสร้างถนนห้วยน้ำแดง ซอย 6
                แผนโครงการก่อสร้างถนนศรีตรัง ซอย 12
                แผนโครงการก่อสร้างถนนวัชระ ซอย 19 พร้อมคูระบายน้ำ(ทางเข้าหมู่บ้านรุ่งทิพย์)
                แผนโครงการก่อสร้างถนนพัฒนากูล ซอย 4
                แผนโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 47
                แผนปรับปุงถนนท่าเรือ
                แผนปรับปรุงถนนเหมทานนท์
                แผนปรับปรุงถนนเมืองเก่า
                แผนปรับปรุงถนนหน้าพลับพลา
                แผนปรับปรุงถนนมหาราช