คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองกระบี่

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) เทศบาลเมืองกระบี่

 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 ยุทธศาสตร์เมืองสะอาด (Clean City)

 ยุทธศาสตร์เมืองสีเขียว (Green City)

 ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)

 ยุทธศาสตร์เมืองคุณภาพ (Healthy City)

 ยุทธศาสตร์มั่งคั่งตามปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)

 ยุทธศาสตร์เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Tourist Destination City )

 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

แผนพัฒนา ๔ ปี (2561-2564)

 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งทที่ 4  (หน้า 1-50 )     (หน้า 51-90)

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

สารบัญ 
ประกาศ 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ           

ส่วนที่ 4 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

                4.1   4.2   4.3  4.4  4.5  4.6 
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- พ.ศ. 2562)

 บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา

การติดตามและประเมินผลโครงการ