คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

แผนพัฒนา ๔ ปี (2561-2564)

 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งทที่ 4  (หน้า 1-50 )     (หน้า 51-90)

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

สารบัญ 
ประกาศ 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ           

ส่วนที่ 4 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

                4.1   4.2   4.3  4.4  4.5  4.6 
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- พ.ศ. 2562)

 บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา

การติดตามและประเมินผลโครงการ

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ. 2561)

 

บทที่ 1 บทนำ


บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้ามูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลเมืองกระบี่


บทที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา


รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนสามปี 2559-2561

 

บทที่ 4 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฎิบัติ


บทที่ 5 แนวทางการติดตามและประเมินผล

 

ข้อมูลถนน


 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558- พ.ศ. 2560)

 

 

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้ามูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลเมืองกระบี่
บทที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
บทที่ 4 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฎิบัติ

  - ยุทธศาสตร์เมืองสะอาด

  - ยุทธศาสตร์เมืองสีเขียว

  - ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย

  - ยุทธศาสตร์สุขภาพ

  - ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่ง
  - ยุทธศาสตร์เมืองแห่งการท่องเที่ยว

บทที่ 5 ยุทธศาสตร์และแนวทางไปสู่การปฎิบัติ

บทที่ 6 การติดตามและประเมินผล

 

ข้อมูลถนน