คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

2563

 ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 คำแถลง

                     -  รายละเอียดคำแถลง
                     -  รายละเอียดประมาณการรายรับ
                     -  รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 บันทึกหลักการและเหตุผล

                    -  รายละเอียดแบ่งตามด้าน
                    -  รายละเอียดแบ่งตามแผนงาน
                    -  บันทึกหลักการและเหตุผล

 รายงานประมาณการรายรับ

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

 รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

 งบเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกระบี่

                     -  รายละเอียดประมาณการรายรับ
                     -  รายละเอียดประมาณการรายจ่าย