In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ผลการประชาพิจารณ์

ลิงค์รวม


โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต

ผลการปฏิบัติงาน นายก

ผลงานโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ข้อกฎหมายเทศบาล

วารสารเทศบาลเมืองกระบี่

 


 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2561

 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2561

 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 

 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 4 มกราคม 2560

 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  วันที่ 23 มีนาคม 2560

 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2559
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 26 กันยายน 2559
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2559
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 19 เมาายน 2559
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2559
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานการประชุมสมัยแรก ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2558
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2558
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กันยายน 2558
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2558

 

การป้องกันการทุจริต