In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ผลการประชาพิจารณ์

ลิงค์รวม


โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต

ผลการปฏิบัติงาน นายก

ผลงานโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ข้อกฎหมายเทศบาล

2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1  วันที่ 11 มกราคม 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มการาคม 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5 วันที่ 23 มีนาคม 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 วันที่ 19 เมษายน 2561

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (รอการรับรอง) 

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 1
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 3
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 4 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 5
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 7
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 8
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 9
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 10
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 12
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 13
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 14

พ.ศ. 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 1
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 3
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 4
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 5
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 6
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 7

พ.ศ. 2558

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 1
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 3
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 4
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 5

biennle

วารสารเทศบาลเมืองกระบี่

 

การป้องกันการทุจริต