คู่มือปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างร่วมแสดงสัญลักษณ์ในความร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
เพื่อให้เทศบาลเมืองกระบี่เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต