คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

นายกฯเมืองกระบี่ พร้อมคณะ เยี่ยมชมและมอบทุนสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมถือศีลกินเจ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการฯและเหล่าพนักงาน เยี่ยมชมพร้อมมอบทุนสนับสนุนมูลนิธิ ศาลเจ้า และโรงเจ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมช่วงประเพณีถือศีลกินเจโดยเทศบาลเมืองกระบี่ มีนโยบายในการร่วมส่งเสริม วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามนี้มาโดยตลอด ซึ่งประเพณีการถือศีลกินเจถือเป็น ประเพณีที่มีคุณค่า สร้างกุศลให้แก่ผู้ถือปฏิบัติ และปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเทศบาลเมืองกระบี่ นำโดยนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ พร้อมคณะได้ออกเยี่ยมชม และร่วมมอบทุนสนับสนุนฯ มูลนิธิ ศาลเจ้า และโรงเจทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่

1. มูลนิธิประชาสันติสุข
2 ศาลเจ้าเธียรหยาง(ควนต่อ)
3. ศาลเจ้าสิ้วจูเกียง([บ้านหินขวาง)
4. โรงเจกิวอ๋อง บ้านเตียวหู้เทียนซือ

เทศบาลพบประชาชนและสื่อสารมวลชน ..“สื่อ-ท้องถิ่น-รักษ์สิ่งแวดล้อม”  นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด โครงการเทศบาลพบประชาชนและสื่อมวลชน กิจกรรมย่อย “สื่อ-ท้องถิ่น-รักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ ศาลาอเนกประสงค์ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองกระบี่ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) มีคณะสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการชุมชน/คณะกรรมการพัฒนาสตรี/ ชมรมต่างๆ เข้าร่วม โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งหลังจากพิธีเปิด นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของโครงการ บรรยายสรุปผลงานและโครงการที่สำคัญต่างๆ และรางวัลที่โดดเด่นของเทศบาลเมืองกระบี่ โดยได้ขอบคุณความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนที่เป็นอีกส่วนที่สำคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นตลอดเวลาที่ผ่านมา นายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย เทศบาลเมืองกระบี่บรรยายสรุปเรื่องการจัดการน้ำเสียเทศบาลเมืองกระบี่ หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและผู้มาร่วมงานได้ซักถาม เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างกว้างขวาง รวมถึงประเด็นข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งคณะผู้บริหารได้ตอบทุกประเด็นซักถาม ก่อนปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันเสริมพัฒนาเมืองกระบี่ต่อไป 18/ก.ย./62