คู่มือปฏิบัติงาน

มาตรการภายใน 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 มาตรการป้องกันการรับสินบน

 มาตรการการขัดกันระหว่างประโชยน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ