คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

การอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ปฏิบัติอย่างไรให้เกิดความโปร่งใสเเละการมีส่วนร่วมทำให้เทศบาลห่างไกลการทุจริต ในโครงการสร้างเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 กิจกรรมการอบรมเเละศึกษาดไูงานด้านการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของเครือข่ายป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองกระบี่ โดยนายชาญณรงค์ ลีลาบูณรพงศ์ รองนายกเทสมนตรีเมืองกระบี่ ผู้บรรยาย