คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

รายงานผลโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองกระบี่ ปี 2559

 รายงานผลโครงการกวาดขยะในถนนสาธารณะและทางเท้า

 รายงานผลโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในเขตเทศบาล

 รายงานผลโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

 รายงานผลโครงการการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด

 รายงานผลโครงการจัดทำแผนพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 รายงานผลโครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น

 รายงานผลโครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม

 รายงานผลโครงการดูแลและบำรุงรักษาเกาะกลางถนนฯ

 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 13 (นาทราย)

 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 44 (ปทุมทิพย์)

 รายงานผลโครงการทัศนศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน

 รายงานผลโครงการจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์ในเขตเทศบาล

 รายงานผลโครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ 12,000 เตียง

 รายงานผลโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

 รายงานผลโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ

 รายงานผลโครงการประกวดวงดนตรี

 รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

 รายงานผลโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล-converted

 รายงานผลโครงการจัดงานประเพณีชักพระและตักบาตรเทโว

 รายงานผลโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ฯ 

 รายงานผลโครงการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต 

 รายงานผลโครงการประชุมคระกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ

 รายงานผลโครงการการบริการงานจัดเก็บรายได้

 รายงานผลโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เมืองกระบี่