คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

รายงานติดตามผลโครงการของเทศบาลเมืองกระบี่ ปี 2560

 รายงานผลโครงการกวาดขยะตลาดสดมหาราช

 รายงานผลโครงการจ้างเหมากวาดขยะในถนนสาธารณะและทางเท้า

 รายงานผลโครงการจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด

 รายงานผลโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

 รายงานผลโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

 รายงานผลโครงการเรียนรู้วิถีพุทธตามรอยพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 รายงานผลโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคกก.ชุมชนและคกก.พัฒนาสตรีฯ 60

 รายงานผลโครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น ปี 2560

 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทะเบียนราษฏร

 รายงานผลโครงการเทศบาลพบประชาชน 2560

 รายงานผลโครงการสำนักงานสีเขียว

 รายงานผลโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

 รายงานผลโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

 รายงานผลโครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ 12,000 เตียง

 รายงานผลโครงการกิจกรรมเยาวชนและนักเรียน

 รายงานผลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฯ

 รายงานผลโครงการฝึกอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพฯ

 รายงานผลโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ (การออกให้บริการหน่อยแพทย์เคลื่อนที่)

 รายงานผลโครงการอาสาสมัครร่วมใจสร้างชุมชนปลอดบุหรี่

 รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

 รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น)

 รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้เรื่องการอ่านและสื่อสารได้)

 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกระบี่

 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการฯ

 รายงานผลโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2559 (ม.ปลาย)

 รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามัน

 รายงานผลโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

 รายงานผลโครงการสร้างเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรมฯ 2560

 รายงานผลโครงการบริหารจัดการอาคารแฟลตเทศบาลเมืองกระบี่

 รายงานผลโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เมืองกระบี่