คู่มือปฏิบัติงาน

Articles

รายงานติดตามประเมินผล 2559

 

  สารบัญ

 บทที่ 1 บทนำ

 บทที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

 บทที่ 3 รูปแบบการติดตามประเมินผล

 บทที่ 4 แบบประเมินแผนยุทธศาสตร์

 บทที่ 5 (1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561

 บทที่ 5.2 (2) โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

 บทที่ 5.2 (3) โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

 บทที่ 5.2 (4) โครงการที่ไม่ได้กำเนินการ

 บทที่ 5.3 (1-3) แบบประเมินโครงการ ปี 2559 31 ตุลาคม ยุทธศาสตร์ เมืองสะอาด - สีเขียว -ปลอดภัย

 บทที่ 5.3 (4) แบบประเมินโครงการ ปี 2559 31 ตุลาคม เมืองสุขภาพ

 บทที่ 5.3 (5-6) แบบประเมินโครงการ ปี 2559 31 ตุลาคม เมืองมั่งคั่ง เมืองท่องเที่ยว

 บทที่ 5.4 บัญชีรายชื่อโครงการที่สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ปี 59 

                     - รายงานโครงการกวาดขยะในถนนสาธารณะและทางเท้า

                     - รายงานผลโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในเขตเทศบาล

                     - รายงานผลโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

                     - รายงานผลโครงการการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด

                     - รายงานผลการจัดทำแผนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 บทที่ 6 (1) การติดตามประเมินผลโครงการ 2558 กันเงินไปเบิกจ่าย ปี 2559

 บทที่ 6 (2) แบบประเมินโครงการ (เงินกัน)

 บทที่ 6 (3) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ