In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ผลการประชาพิจารณ์

ลิงค์รวม


โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต

ผลการปฏิบัติงาน นายก

ผลงานโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ข้อกฎหมายเทศบาล

วารสารเทศบาลเมืองกระบี่

 


ข่าวรับสมัครงาน 

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
                - ตำแหน่ง คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด  จำนวน 1 อัตรา
                - ตำแหน่ง คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
                - ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล งานรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

                -ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา งานกิจการนักเรียน กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ งานแผนและโครงการ กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
                - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ งานธุรการ กองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง จำนวน 3 อัตรา
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

 ผลการสรรหาบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
                ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี  กองการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา
                ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   กองคลัง    จำนวน  1  อัตรา

 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
                ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา
                ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู
                               - ภาษาไทย      จำนวน 3  อัตรา
                               - ภาษาจีน         จำนวน 1 อัตรา
                               - พลศึกษา        จำนวน 1 อัตรา
                               - ภาษาอังกฤษ   จำนวน 1 อัตรา
                               - คณิตศาสตร์     จำนวน 2 อัตรา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

                ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู เอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 

การป้องกันการทุจริต