รายงานผล (E-Plan) – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PLAN) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562