รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน