นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563