แบบฟอร์มแจ้งขอใช้รถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วย – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

หมายเหตุ : ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และรับเฉพาะผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่

แบบฟอร์มแจ้งขอใช้รถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วย