แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่