การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และบรรยายพิเศษเรื่อง “ความเป็นพลเมือง” และนายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ บรรยายเรื่อง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม” ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ พร้อมด้วย ปลัดเทสบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต โดยการแสดงสื่อสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ ห้องบันไทยสมอชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่