การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต โดยการแสดงสื่อสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัป