รับสมัครอบรมผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 300 ท่าน – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่