การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ข่าวทั่วไป

Published on ตุลาคม 2nd, 2020 | by krabicity

0

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
_______________________________________________________________

การประชาสัมพันธ์

08 Q&A
แบบฟอมร์มการติดต่อ
กระดานสนทนา
09 Social Network
_______________________________________________________________

การบริหารงาน

การดำเนินงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปี 2563
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
_______________________________________________________________

การปฏิบัติงาน

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
_______________________________________________________________

การให้บริการ

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017 E-Service
_______________________________________________________________

การบริหารเงินงบประมาณ

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี           
019  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตรมาส1,ไตรมาส2)     
020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
_______________________________________________________________

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
_______________________________________________________________

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( บรรจุแต่งตั้ง ) (ประเมิน)
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
_______________________________________________________________

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029 แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
_______________________________________________________________

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
_______________________________________________________________

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ( ประชาคม ) (ประชุมประจำเดือน)
_______________________________________________________________

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
038 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ( ประมวลจริยธรรม ) ( ประชุมประจำเดือน )
_______________________________________________________________

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
_______________________________________________________________

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


About the Authorใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to Top ↑