เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 21st, 2019 | by krabicity

0

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกระบี่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองกระบี่

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองกระบี่

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ

แผนพัฒนาเทศบาล

 งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

 แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน

แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี / พนักงานจ้าง 4 ปี

แผนจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายรับ – รายจ่าย – งบทดลอง

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่

 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย

มาตรา 9 (6) สัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

มาตรา 9 (8) ที่สาธารณะประโยชน์


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑