เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 21st, 2019 | by krabicity

0

คู่มือบริการประชาชน

คู่มือบริการประชาชน

คู่มือประชาชน หน้าที่ 1-60

คู่มือประชาชน หน้าที่ 61-120

คู่มือประชาชน หน้าที่ 121- 180

คู่มือประชาชน หน้าที่ 181-241

คู่มือประชาชน หน้าที่ 242 – 292

คู่มือประชาชน หน้าที่ 293 – 335

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2552

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งขุดดิน

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งถมดิน

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การจดทะเบียนพาณิชย์


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑