เผยแพร่ผลงานครู อปท. – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

น.ส.บุญช่วย เกตุคง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ (การประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช)

เผยแพร่ผลงานครู อปท. – นางจิรัญญา หง้าฝา

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

การประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลา