เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 21st, 2019 | by krabicity

0

ข้อกฎหมายเทศบาล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563
เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563
76 Downloads

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 ก

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม แก้ไขเพิ่มเติม (แบับที่ 2) พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลเมืองกระบี่

เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2539

เทศบัญญัติ เรื่อง จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2539

เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร พ.ศ. 2539

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริตของเทศบาลเมืองกระบี่

ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลเมืองกระบี่

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2560

เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้ง ค่าใบอนุญาตให้เชื่อมท่อ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2539

เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้ง ค่าใบอนุญาตให้เชื่อมท่อ

เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน พ.ศ.2542

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2548

เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2552

เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2560

เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543

เทศบัญญัติ เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถยานยนต์ พ.ศ. 2560

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

เทศบัญญัติ เรื่องการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย

การบริหารงานด้วยความสุจริต

เรื่องการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อม พ.ศ.2557

เรียนท่านเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองกระบี่

การบริหารงานด้วยความสุจริต

เทศบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถยานยนต์

เทศบัญญัติ การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑